تست های خود ارزیابی

انجام یک تست‌ خودشناسی معتبر هم فال است و هم تماشا. تماشا از میان دریچه‌ای تازه به درون خویشتن.

تست هوش هیجانی (EQ)

دقیقه
شروع

تست عزت نفس کوپر اسمیت

دقیقه
شروع

تست شخصیت شناسی نئو

دقیقه
شروع
با مربی آشتیانی تماس بگیرید.

درخواست وقت مشاوره

برای آغاز توسعه فردی و تغییرات بنیادین در زندگی هیچگاه دیر نیست. اما فرصت عمر غنیمت است و مراقبت از خود نیاز به مهارت دارد.