25 بهمن

عنوان همایش سراسری اول

تسط به زبان بدن یا Body language یکی از بهترین راهکارها در روانشناسی است. به این معنی که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید تسط به زبان بدن یا Body language یکی از بهترین راهکارها در روانشناسی است. به این معنی که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید

ثبت نام
25 بهمن

برنامه زمانی همایش

تسط به زبان بدن یا Body language یکی از بهترین راهکارها در روانشناسی است. به این معنی که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید تسط به زبان بدن یا Body language یکی از بهترین راهکارها در روانشناسی است. به این معنی که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید
ثبت نام
12:30

پذیرایی

این معنی که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید

15:30

ارائه اولیه

این معنی که از حرکات و رفتار فرد می توان فهمید

سخنران همایش

خرید بلیط

جایگاه ویژه
جایگاه اختصاصی 100,000 هزار تومان
  • جایگاه اختصاصی
  • ضمانت بازگشت وجه
ثبت نام